O nás

................................................................

Charakteristika školy

Jsme školou malotřídní, což přináší nesporné výhody. Žáci mají možnost přirozených sociálních kontaktů, lépe se orientují a jsou samostatnější. Při nižším počtu žáků ve třídě se také mnohem lépe uplatňuje individuální přístup výuky a výchovy.

             Naše základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu pěti ročníků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Barevná škola“, který zvýrazňuje přednosti naší školy. Po skončení 5. ročníku pokračují ve školní docházce na úplné základní škole nebo na nižším gymnáziu, kde řada našich absolventů úspěšně studuje.

             V rámci výuky se žáci na naší škole již od prvního ročníku seznámí se základy anglického jazyka. Své schopnosti a talent mohou dále rozvíjet v řadě zájmových kroužků – hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor Žabky, dovedné ruce, sportovní kroužek a také v divadelním souboru Kvak.

            Zapojení výpočetní techniky a moderní vyučovací metody jsou součástí každodenní výuky. Škola má k dispozici novou počítačovou pracovnu, která je trvale připojená k internetu a v každé třídě interaktivní tabuli.

             Pestrý život žáků naší školy obohacuje také množství mimoškolních akcí a sportovních soutěží (např. výlet na raftech, lyžařský kurz nebo škola v přírodě.)


Spojené ročníky, ano - ne?

    Jediným řešením pro obce, které chtějí školu i s malým počtem dětí zachovat, je spojení ročníků. To bývá někdy proti mysli některým méně informovaným rodičům, proto nabízíme stručné shrnutí výhod málotřídní školy:

Vzhledem k malému počtu dětí ve spojeném ročníku

 • lze učivo vysvětlit a současně ihned procvičit adekvátně schopnostem všech žáků
 • každý žák má možnost využít všechny dostupné názorné pomůcky, knihy, encyklopedie
 • všechny moderní formy výuky vycházejí z principu malotřídek, upouští se od frontální výuky, přechází se k individuálnímu přístupu, který je na naší škole samozřejmostí
 • vzájemná pomoc mezi staršími a mladšími žáky, tolerance k slabším je naprosto samozřejmá, nedochází k výsměchu a ponižování,
 • dochází k rozvoji samostatnosti, schopnosti řešit problém, nespoléhat se na pomoc dospělého, nebát se říct svůj názor
 • obsah učiva není menší než v samostatném ročníku
 • slabší děti mají možnost si upevnit učivo s mladšími
 • žák, který je zvyklý pracovat, být hrdý na svoje výsledky a svoje úkoly plnit, se rušit nedá
 • a jedno jednoduché počítání: Kolik času na každého žáka má učitel ve třídě s 20, 25, 30 dětmi, když vyučovací hodina trvá stále stejnou dobu – 45 minut ? 

     S výukou ve spojených ročnících mají problém děti, které nejsou zralé pro školní docházku rodinná výchova byla příliš úzkostlivá, nevedla dítě k samostatnosti, nedala dítěti možnost ukázat svoje přirozené schopnosti, zvídavost a nadání, tyto děti budou mít naprosto stejné problémy / možná větší / i v početném kolektivu na větší škole

 •  děti, které nejsou zvyklé respektovat pravidla a plnit příkazy ve větší třídě s 20 – 30 žáky někdy „zapadnou“, schovají se, nejsou tak často vyvolány a rodiče mají pocit, že lépe prospívají
 •  roztěkané a lajdácké dítě se bude naprosto stejně chovat i v samostatném ročníku, problémy s chováním se na větší škole ještě více prohloubí.

      Výuka ve spojených ročnících je náročná především pro pedagoga, žák si ji vůbec neuvědomuje jako něco rušivého. Jde většinou o problém rodičů, ne dětí.

     Děti na naší škole jsou našimi partnery, tvůrci dobré nálady a zdrojem neustálé inspirace.

     Za to jim moc děkujeme.